REGULAMIN KONKURSU „Oficjalny Menedżer Orlen Basket Liga”

I. Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu i Fundatorem nagród pod nazwą „Oficjalny Menedżer Orlen Basket Liga“ (dalej "Konkurs") jest Polska Liga Koszykówki S.A., ul. Siedmiogrodzka 9, 01-204 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000080033, REGON: 016395173, NIP: 5272312615., (dalej „Organizator”).
2. Partnerem w Konkursie jest GameWeek Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (00-863), przy ul. Grzybowskiej 30/1121, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000791143, NIP: 5272896438, REGON: 38364670000000, (dalej: „Partner”).
3. Konkurs będzie przeprowadzony na stronie internetowej (dalej: „Strona“), prowadzonej przez Partnera pod adresem menedzer.plk.pl w dniach od 14 września 2023 do 26 czerwca 2024 r.
4. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
5. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, jak również grą, w której wynik jest zależny od przypadku w żadnej z form przewidzianych w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
6. Organizator jest odpowiedzialny za poinformowanie Uczestników o zwycięzcach konkursu na stronie plk.pl oraz za wysyłkę nagród na rzecz zwycięzców.
7. Partner jest odpowiedzialny za zgodne z Regulaminem przeprowadzenie Konkursu, udostępnianie Strony, na której przeprowadzany jest Konkurs, wyłonienie zwycięzców Konkursu oraz za poinformowanie Uczestników o zwycięzcach Konkursu na stronie internetowej menedzer.plk.pl.

II. Uczestnictwo w Konkursie
1. W Konkursie mogą wziąć udział osoby fizyczne, które posiadają pełną zdolność do czynności prawnych (dalej: „Uczestnik”), z zastrzeżeniem postanowienia zdania kolejnego. Osoba niepełnoletnia, która ukończyła 13 rok życia, może wziąć udział w Konkursie pod warunkiem, że posiada pisemną zgodę na udział w Konkursie od opiekuna prawnego, który odbierze nagrodę w jej imieniu. W przypadku wygranej, niepełnoletni uczestnik jest zobowiązany przedstawić taką zgodę Organizatorowi. Niewypełnienie tego obowiązku jest równoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w Konkursie i ubiegania się o Nagrody.
2. Z udziału w Konkursie nie są wykluczeni pracownicy Organizatora oraz członkowie ich rodzin, tj. małżonkowie, rodzice i rodzeństwo, lecz osobom tym nie przysługuje prawo do Nagród, a ewentualne zajęcie przez nich miejsc premiowanych Nagrodami, nie będzie miało wpływu na uzyskanie prawa do Nagród dla innych Uczestników. W przypadku zajęcia miejsc premiowanych Nagrodami przez osoby, którym prawo do Nagród nie przysługuje, Nagroda za zajęcie tego miejsca przysługuje osobie następnej w kolejności.
3. Warunkami niezbędnymi do wzięcia udziału w Konkursie są:
a. podanie wymaganych w formularzu rejestracyjnym danych: adresu e-mail, który będzie loginem do konta na Stronie, hasła oraz powtórzenia hasła do loginu na Stronie,
b. podanie po aktywacji konta (dalej: „Konto”) – imienia, nazwiska i pseudonimu wybranego przez użytkownika,
c. oświadczenie Uczestnika podczas rejestracji, że zapoznał się z Regulaminem Konkursu.
4. Uczestnik dokonując rejestracji w Konkursie może wyrazić dobrowolną zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym Konkursu w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu i wydaniem Nagród. Zgoda może być odwołana w każdym czasie.
5. Uczestnik dokonując rejestracji w Konkursie może wyrazić dobrowolną zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym Konkursu przez Organizatora w celu informowania w przyszłości o udostępnianiu w portalu PLK.PL podobnych konkursów, dotyczących Rozgrywek Orlen Basket Liga. Zgoda może być odwołana w każdym czasie.
6. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest wybór, na zasadach określonych poniżej, wirtualnego zespołu, który będzie zdobywać najwięcej punktów w ramach rozgrywek Orlen Basket Liga przez trzydzieści kolejek fazy zasadniczej sezonu 2023/2024 oraz rywalizacji w Play-off. Rywalizacja w play-off będzie przebiegać następująco:
a) mecze ćwierćfinałowe (na potrzeby numeracji kolejek w konkursie, kolejka nr 31)
b) mecze półfinałowe (na potrzeby numeracji kolejek w konkursie, kolejka nr 32),
c) mecze finałowe i mecze o 3. miejsce (na potrzeby numeracji kolejek w konkursie, kolejka nr 33),
d) Przebieg rywalizacji w Play-off (kolejki 31, 32, 33) określony został w rozdziale VI Regulaminu.

III. Zgłoszenie Klubu
1. Uczestnik może przystąpić do Konkursu zarówno przed rozpoczęciem 1. kolejki rozgrywek Orlen Basket Liga sezonu 2023/2024, jak również w każdym momencie trwania Konkursu, o którym mowa w pkt. II. 6.
2. Przystąpienie do Konkursu następuje poprzez przesłanie drogą elektroniczną prawidłowo wypełnionego, umieszczonego na Stronie, formularza zawierającego:
a) podanie nazwy swojego Klubu (dalej: „Klub”), zawierającą minimum 3 znaki a maksymalnie 18 znaków w nazwie, widoczną w rankingach dostępnych dla wszystkich uczestników Konkursu, oraz wybranie z listy klubów jednego, w którym Klub uczestnika będzie sklasyfikowany w tzw. Lidze Klubowej, a także wybranie z listy województw jednego, w którym Klub uczestnika będzie sklasyfikowany w tzw. Lidze Regionalnej;
b) imiona i nazwiska 10 koszykarzy wybranych przez niego z listy transferowej stanowiących Klub;
c) imiona i nazwiska 5 koszykarzy drużyny oraz punktującego rezerwowego (dalej: „Drużyny”) zgłoszonej do danej Kolejki Rozgrywek, według zasad opisanych w rozdziale IV Regulaminu;
d) wskazanie na jednego z wybranych i zgłoszonych do danej kolejki koszykarzy jako kapitana Klubu/Drużyny i wicekapitana Klubu/Drużyny;
3. W celu umożliwienia uczestnikom zakładania Klubów, Partner opublikuje na Stronie listę transferową - listę koszykarzy będących do dyspozycji uczestników, w której określa umowną wartość każdego koszykarza.
4. Uczestnik na podstawie listy transferowej "kupuje" 10 "prawdziwych" koszykarzy stanowiących jego Klub. „Zakup” koszykarzy następuje na podstawie „cen zakupu”. Partner ustala ceny koszykarzy. Ceny te mogą podlegać zmianie (zmniejszeniu lub zwiększeniu) w trakcie trwania Konkursu, w zależności od liczby zdobywanych punktów. Zmian cen dokonuje Partner.
5. Liczba wybranych przez uczestnika koszykarzy z jednego klubu ligowego nie może przekroczyć dwóch. Jeśli w trakcie trwania Konkursu na skutek zmiany barw klubowych przez koszykarza, dojdzie do sytuacji w której w Drużynie uczestnika znajdzie się więcej niż dwóch koszykarzy jednego klubu, uczestnik zobowiązany jest do dokonania transferów tak, aby nie naruszyć postanowienia niniejszego punktu.
6. Budżet klubu w momencie dołączenia do konkursu wynosi 24 mln zł. Budżet może ulegać zmianie, jeśli wartość posiadanych przez prezesa klubu koszykarzy ulega zmniejszeniu lub zwiększeniu.
7. Przy zgłaszaniu Klubu do Konkursu Uczestnik "kupuje" dwóch rozgrywających, dwóch rzucających, dwóch niskich skrzydłowych, dwóch silnych skrzydłowych, dwóch środkowych. Niniejszy regulamin nie dopuszcza innego podziału na pozycje koszykarzy w ramach Klubu. Organizator określa w liście transferowej, który koszykarz jest rozgrywającym, który rzucającym, który niskim skrzydłowym, który silnym skrzydłowym, który środkowym.
8. Uczestnik może w trakcie trwania Konkursu, w terminach określonych na Stronie, w kolejkach wskazanych przez Partnera, dokonywać zmian w składzie wybranego przez niego Klubu poprzez "sprzedaż" i "kupno" koszykarzy według ich wartości pochodzącej z aktualnej listy transferowej, przy zachowaniu dostępnego "budżetu" z zachowaniem ograniczenia określonego w pkt. 5. i reguły układu koszykarzy w pkt. 7. Uczestnik może również między poszczególnymi kolejkami ligowymi dokonać zmiany kapitana i wice kapitana Klubu/Drużyny.
9. Partner dokonuje zmian w liście transferowej w trakcie sezonu. Partner zapewnia uczestnikom korzystanie z aktualnej listy transferowej przy wybieraniu składu Klubu/Drużyny przed każdą kolejką rozgrywek. Zmiany w liście transferowej dotyczą wprowadzenia nowych koszykarzy.
10. Jeśli w trakcie trwania Konkursu na skutek zmiany pozycji przez koszykarza (np. z pozycji rozgrywającego na pozycję rzucającego), dojdzie do sytuacji w której w Drużynie uczestnika nie będzie pełnego składu, uczestnik zobowiązany jest do dokonania transferów tak, aby wszystkie założenia Konkursu zostały spełnione. W takich sytuacjach Organizator ze stosownym wyprzedzeniem w sposób wyraźny poinformuje o zmianie pozycji koszykarza. Tak, żeby Uczestnik miał czas na dokonanie korekty w składzie.
11. Po zakończeniu Konkursu Organizator automatycznie zachowa konta i nazwy Klubów zgłoszone w trakcie Konkursu na kolejne przyszłe edycje Konkursu, chyba że Użytkownik zadecyduje o ich usunięciu.
12. Uczestnik może założyć w Konkursie 5 klubów, wszystkie tylko i wyłącznie na jednym loginie.

IV. Zgłaszanie składów Drużyny przed kolejkami
1. Konkurs dotyczy trzydziestu kolejek fazy zasadniczej sezonu 2023/2024 koszykarskiej Orlen Basket Liga, począwszy od 1. kolejki, plus rozgrywek Play-off, o których mowa w pkt. II. 6.
2. Spośród 10 koszykarzy "kupionych" przez siebie do Klubu uczestnicy Konkursu wybierają 5 koszykarzy oraz punktującego rezerwowego (dalej zwanych "Drużyną") i zgłaszają Drużynę do udziału w danej kolejce.
3. Do momentu każdorazowo określonego przez Partnera na Stronie jako zamknięcie danej kolejki uczestnik może dowolnie kształtować i zmieniać układ koszykarzy w Drużynie zgłoszonej do udziału w danej kolejce, jak również dokonywać transferów, to jest "kupować" i "sprzedawać" koszykarzy w ramach swojego Klubu czy zgłoszonej Drużyny przy zachowaniu "budżetu" określonego w pkt. III. 6, z zachowaniem ograniczenia określonego w pkt. III. 5. i pkt. III. 10. Drużyna musi występować w każdej kolejce w zestawieniu: dwóch rozgrywających, dwóch rzucających, dwóch niskich skrzydłowych, dwóch silnych skrzydłowych, dwóch środkowych.
4. W przypadku niedokonania przez uczestnika żadnych zmian w składzie Drużyny w terminie przewidzianym na zgłaszanie Drużyn do danej kolejki, Partner uznaje Drużynę zgłoszoną przez uczestnika do udziału w danej kolejce w składzie zgłoszonym przez niego w kolejce poprzedniej, z zastrzeżeniem pkt. III. 5 i pkt. III. 10.

V. Punktacja
1. "Kupieni" przez uczestników koszykarze odpowiadają rzeczywistym zawodnikom faktycznie rozgrywającym mecze w Orlen Basket Lidze, w swoich prawdziwych klubach i za swoją grę otrzymują bądź tracą punkty. Liczba punktów uzyskanych przez Uczestnika Konkursu odpowiada sumie punktów uzyskanych przez koszykarzy podstawowej piątki plus wybranego punktującego rezerwowego, których wybrał do swojej Drużyny, a także koszykarzy rezerwowych, z zastrzeżeniem pkt. V. 2. i V. 3.
a) Do punktacji wliczają się też punkty rezerwowego (z wyłączeniem punktującego rezerwowego), który spośród wszystkich rezerwowych zdobędzie najwyższą liczbę punktów,
2. Punkty dla Klubu w kolejce zdobywają tylko ci koszykarze, którzy zostali zgłoszeni przez Użytkownika jako zawodnicy składu Drużyny na daną kolejkę ligową (podstawowa piątka plus punktujący rezerwowy) oraz zawodnik rezerwowy z najwyższą liczbą punktów. W przypadku, gdy którykolwiek z zawodników zgłoszonych przez Użytkownika do danej kolejki, nie wystąpi w prawdziwym spotkaniu w Orlen Basket Lidze, zostanie on zastąpiony zawodnikiem rezerwowym, występującym na tej samej pozycji.
a) Zawodnik rezerwowy (oprócz punktującego rezerwowego), który zastąpi zawodnika podstawowego, nie jest brany pod uwagę, w wyznaczeniu zawodnika rezerwowego z najwyższą liczbą punktów.  
3. W przypadku gdy w Klubie nie zagra w kolejce podstawowy zawodnik występujący na pozycji wybranego na tę kolejkę punktującego rezerwowego, to dla Klubu w kolejce będzie punktować pięciu zawodników oraz zawodnik rezerwowy z najwyższą liczbą punktów.
4. Koszykarz bez względu na pozycję otrzymuje punkty za:
a) wskaźnik EVAL - do punktacji w konkursie otrzymuje tyle punktów, ile faktycznie zostanie mu przyznany EVAL w oficjalnych statystykach Orlen Basket Liga w meczu ligowym,
b) za wygranie meczu - koszykarz, którego zespół wygra mecz ligowy, otrzymuje 2 pkt., z zastrzeżeniem, że musi rozegrać co najmniej 10 minut,
c) 30 minut na boisku (bez względu na wynik spotkania) - koszykarz, który w meczu ligowym rozegrał co najmniej 30 minut, otrzymuje 2 pkt.,
d) statystykę Plus/minus (+/-):
- na plusie 20 i powyżej - 4 pkt.,
- na plusie 10 do 19 włącznie - 2 pkt.,
5. Koszykarz wybrany przez uczestnika jako kapitan zgłoszonej do danej kolejki Drużyny zdobywa, jak również traci punkty w wymiarze podwójnym w stosunku do punktacji przedstawionej w pkt. 4 powyżej.
W przypadku, gdy w kolejce ligowej nie zagra kapitan Klubu/Drużyny, jego funkcję przejmuje wice kapitan Klubu/Drużyny, który wówczas punktuje podwójnie. Jeśli w meczu nie zagra ani kapitan, ani wicekapitan, koszykarze rezerwowi wchodzący w ich miejsce nie punktują podwójnie.
6. Po każdej kolejce Uczestnik może w swojej drużynie sprzedawać i kupować koszykarzy. Pierwsze dwa transfery (transfer rozumiany jest jako wymiana jednego koszykarza z drużyny na innego z listy transferowej) są za darmo, tzn. z konta punktowego najbliższej kolejki nie zostanie odjęta prowizja. Wymieniając jednak kolejnego koszykarza (trzeciego, czwartego itd.), uczestnik zapłaci prowizję za transfer - ta prowizja to minus 5 punktów za każdy nadwymiarowy transfer. Zasada ta nie obowiązuje przed pierwszą kolejką, przed którą uczestnik przystępuje do Konkursu.
7. Dwa razy w trakcie edycji Uczestnik może skorzystać z tzw. Dzikiej karty. Dzika karta uprawnia do przeprowadzania nielimitowanej liczby transferów bez ponoszenia prowizji. Pierwszy raz dziką kartę można użyć w fazie zasadniczej sezonu Orlen Basket Liga, czyli między 1 a 30 kolejką. Drugi raz - w fazie Play-off, czyli w kolejkach 31, 32, 33.
8. W trakcie edycji konkursu dostępne są dla menedżerów dodatkowe aktywności (jedna aktywność na kolejkę).
a) Uruchomienie aktywności KAPITAN X 3 powoduje, że do dorobku naszej drużyny będą się liczyć potrojone punkty kapitana. W trakcie edycji konkursu może to zostać użyte tylko raz i tylko w fazie zasadniczej rozgrywek.
b) Uruchomienie aktywności ŁAWKA GRA powoduje, że do punktacji naszej drużyny będą się liczyć zdobycze punktowe wszystkich zawodników - tych ze składu podstawowego i tych ze składu rezerwowego. W trakcie edycji konkursu może to zostać użyte tylko raz i tylko w fazie zasadniczej rozgrywek.
c) Uruchomienie aktywności KAPITANÓW DWÓCH powoduje, że do dorobku naszej drużyny będą się liczyć podwojone punkty kapitana i wicekapitana. W trakcie edycji konkursu może to zostać użyte tylko raz i tylko w fazie zasadniczej rozgrywek.
d) Aktywności nie możemy łączyć. W jednej kolejce nie może być jednocześnie użyte KAPITAN X 3, ŁAWKA GRA i KAPITANÓW DWÓCH.
e) Aktywności nie możemy też łączyć z DZIKĄ KARTĄ. Czyli, jeśli w danej kolejce wykorzystaliśmy DZIKĄ KARTĄ, to już nie uruchomimy ani KAPITANÓW x 3, ani ŁAWKA GRA, ani KAPITANÓW DWÓCH.
8. Punkty są przyznawane na podstawie statystyk publikowanych przez Partnera. Statystyki te są weryfikowane i mogą ulec zmianie w trakcie i po danej kolejce. Dla potrzeb Konkursu punktacja umieszczona na Stronie jest ostateczna, z zastrzeżeniem prawa do złożenia reklamacji.
9. Punktacja zawodników w Play-off (kolejki 31, 32, 33) została określona w rozdziale VI Regulaminu.

VI. Play-off rozgrywek (kolejki: 31, 32, 33).
1. W 31. kolejce i 32. kolejce limit zawodników z jednego klubu ligowego wynosi 3.
2. W 33. kolejce limit zawodników z jednego klubu ligowego wynosi 5.
3. W 33. kolejce budżet Klubu na zakup zawodników wynosi 25 milionów.
4. W 31. kolejce (ćwierćfinały) do punktacji w Konkursie Oficjalny Menedżer OBL są uwzględniane wszystkie rozegrane mecze.  
5. W 32. kolejce (półfinały) do punktacji w Konkursie Oficjalny Menedżer OBL są uwzględniane wszystkie rozegrane mecze.
6. W 33. kolejce (finały i mecze o 3. miejsce) do punktacji w Konkursie Oficjalny Menedżer OBL są uwzględniane wszystkie rozegrane mecze.
7. Organizator informuje, że zasady rywalizacji w Play-off (kolejki: 31, 32, 33) mogą ulec zmianie. Organizator ze stosownym wyprzedzeniem w sposób wyraźny poinformuje o zasadach rywalizacji w Play-off.

VII. Klasyfikacje
1. Klasyfikacja generalna – obejmuje wszystkie drużyny zgłoszone do konkursu i przedstawia łączną liczbę zdobytych punktów w konkursie. Zwycięzcą Konkursu zostaje Uczestnik, którego Klub zdobędzie największą łączną liczbę punktów zdobytych przez jego koszykarzy w rozgrywkach Orlen Basket Liga, o którym mowa w pkt. II. 6.
2. Klasyfikacja Kolejki - obejmuje drużyny zgłoszone do danej kolejki i przedstawia zdobyte punkty przez drużyny w danej kolejce ligowej. Kolejka – zestawienie meczów koszykarskich odpowiadające terminarzem kolejce spotkań w Orlen Basket Lidze. W przypadku przekładanych meczów zestaw par w kolejce Konkursu może być inny niż w kolejce Orlen Basket Liga. Informacje o zmianach zostaną określone w sposób wyraźny na Stronie.
3. Klasyfikacja miesiąca – obejmuje punkty drużyn z wszystkich kolejek danego miesiąca. Kolejka „należy” do miesiąca, w którym rozpoczął się pierwszy mecz danej kolejki.
4. Ligi prywatne – każdy Uczestnik Konkursu może założyć lub dołączyć do ligi prywatnej. W konkursie istnieją dwa typy lig prywatnych: otwarta i zamknięta. Liga otwarta to taka, do której może dołączyć każdy uczestnik. Liga zamknięta to liga, do której dołączenia wymagany jest kod generowany przez administratora ligi. Administratorem ligi jest użytkownik, który daną ligę założył. Jedna drużyna może dołączyć do 10 innych lig prywatnych.
5. Klasyfikacja lig prywatnych – punktami danej ligi w klasyfikacji lig prywatnych jest suma punktów piętnastu najlepszych drużyn danej ligi.
6. Klasyfikacja klubowa – obejmuje kluby, których Uczestnicy podczas rejestracji wybrali spośród 16 klubów Orlen Basket Liga.
7. Klasyfikacja regionalna – obejmuje kluby, których Uczestnicy podczas rejestracji wybrali spośród 16 województw.
8. W przypadku gdy dwóch lub więcej uczestników zdobyło tę samą liczbę punktów, wtedy o kolejności we wszystkich klasyfikacjach konkursowych decyduje największa liczba punktów w Kolejce ze wszystkich rozegranych w danym rankingu. W przypadku, gdy i tu liczba punktów jest jednakowa, to o kolejności w rankingu decyduje Reguła Pierwszeństwa, czyli kolejność zgłoszenia Drużyny (im wcześniej, tym wyższa pozycja). Zgłoszenie Drużyny następuje po przyjęciu przez system prawidłowo wypełnionego formularza wyboru 10 koszykarzy, kapitana i jego zastępcy oraz punktującego rezerwowego, a na końcu zapisania składu.

VIII. Nagrody
1. Nagrodami w Konkursie są:
a) dla zwycięzcy Konkursu, to jest Uczestnika, którego Klub zdobył największą łączną liczbę punktów w Rozgrywkach, o których mowa w pkt. II. 6.: zestawy gadżetów od  sponsorów OBL, piłka Molten (model BG4500), koszulka Reprezentacji Polski Koszykarzy, zegarek marki Aerowatch;
b) za zajęcie 2-go miejsca: zestawy gadżetów od  sponsorów OBL, piłka Molten (model BG4500);
c) za zajęcie 3-go miejsca: zestawy gadżetów od  sponsorów OBL, piłka Molten (model BG4500);
2. Nagroda (dla założyciela ligi) w klasyfikacji klasycznych lig prywatnych:
a) za zajęcie 1-go miejsca: zestawy gadżetów od  sponsorów OBL, piłka Molten (model BG4500);
3. Nagrodami za zwycięstwo w klasyfikacjach miesiąca (września, października, listopada, grudnia - 2023; stycznia, lutego, marca, kwietnia - 2024).
a) za zajęcie 1-go miejsca: zestawy gadżetów od  sponsorów OBL, piłka Molten (model BG4500);
4. Nagrodami klasyfikacji PLAY-OFF:
a) za zajęcie 1-go miejsca: zestawy gadżetów od  sponsorów OBL, piłka Molten (model BG4500);
5. Nagrodą za zajęcie 1-go miejsca w klasyfikacji klubowej (16 klasyfikacji klubowych) jest oficjalna koszulka meczowa marki 4F danego klubu.
6. Uczestnik Konkursu nie ma możliwości wymiany danej Nagrody na inną nagrodę. W klasyfikacji klubowej jedna osoba może otrzymać tylko jedną koszulkę meczową. W przypadku wygranej w dwóch ligach klubowych, laureat decyduje, którą koszulkę chce otrzymać, a pozostałe nagrody przypadają kolejnym Uczestnikom klasyfikacji klubowych.
7. Wygrane Nagrody uzyskane w Konkursie podlegają opodatkowaniu zgodnie z treścią ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (tj. z dnia 17 stycznia 2012 r., Dz.U. z 2012 r. poz. 361, dalej: ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych). Organizator informuje, że obowiązek zapłaty podatku dochodowego w zryczałtowanej wysokości 10 % wartości Nagrody powstaje w przypadku gdy wartość Nagrody przekracza kwotę 2000 zł. Kwotę potrąconego podatku od nagrody Organizator odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego w wykonaniu obowiązku z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a pozostałą kwotę przekaże zwycięzcy.
8. Obowiązek obliczenia, poboru oraz wpłaty podatku na rachunek właściwego Urzędu Skarbowego spoczywa na Fundatorze.
9. Fundator w czasie trwania Konkursu może oferować nagrody dodatkowe, poza wymienionymi w paragrafie VIII. Rodzaje nagród oraz warunki ich uzyskania zostaną określone w sposób wyraźny na Stronie. Oferowanie dodatkowych nagród nie będzie rozumiane jako zmiana niniejszego Regulaminu.

IX. Zasady przyznawania nagród
1. Organizator oraz Partner są zobowiązani do weryfikacji danych osobowych Laureatów oraz Organizator jest zobowiązany do wydania nagród Laureatom. Warunkiem udziału w Konkursie przez Uczestnika jest podanie adresu e-mail, imienia i nazwiska, nazwy klubu, zaakceptowanie regulaminu, polityki prywatności oraz potwierdzenie pełnoletności.
2. Organizator oraz Partner nie ponoszą odpowiedzialności za błędnie dokonane Zgłoszenia przez Uczestnika oraz za podanie przez Uczestnika nieprawdziwych danych.
3. Brak danych zgodnie z punktem punktem 9 ppkt. 2 regulaminu, skutkuje odrzuceniem uczestnika z konkursu.
4. Partner weryfikuje wyniki Konkursu i publikuje na Stronie listę Laureatów obejmującą następujące dane: imię, nazwisko i nazwa Klubu w ciągu 14 dni roboczych po zakończeniu Konkursu, a Organizator ogłasza listę Laureatów na stronie plk.pl. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę, w przypadku wygrania nagrody w Konkursie, na publikację swojego imienia, nazwiska oraz nazwy klubu na stronie plk.pl wraz z informacją o nagrodzie. Dodatkowo Laureaci zostaną poinformowani o przyznaniu nagród drogą e-mailową.
5. Po weryfikacji wyników zgodnie z ust. 1 i 2 powyżej, w ciągu 14 dni roboczych od opublikowania Laureatów Konkursu, Organizator prześle Laureatom Konkursu wiadomość pocztą e-mail, w której zostaną poproszeni o przesłanie swoich danych, tj: imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer telefonu celem ułatwienia kontaktu oraz wysłania nagrody. Uczestnik jest zobowiązany w ciągu 14 dni roboczych od dnia otrzymania wiadomości e-mail wysłać wskazane powyżej dane Organizatorowi na adres e-mail Organizatora, z którego przesłana została wiadomość informująca o zwycięstwie.
6. Szczegóły dotyczące przekazania nagród Laureatom, w tym sposób, miejsce i termin wydania, zostaną uzgodnione z Laureatem, przy czym przekazanie nagrody nastąpi najpóźniej w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia otrzymania poprawnych danych osobowych od Laureata.
7. Podanie przez Uczestnika Konkursu nieprawidłowych danych, zmiana danych uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika Konkursu, któremu przyznano Nagrodę może skutkować wykluczeniem danego Uczestnika Konkursu z Konkursu. W przypadku zmiany danych, Uczestnik Konkursu jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Partnera o tym fakcie poprzez np. wysłanie wiadomości na adres e-mail wskazany przez Partnera.
8. W przypadku nieprzesłania przez Uczestnika Konkursu danych wskazanych w ust. 3 powyżej w wymaganym terminie – Uczestnik traci prawo do nagrody wówczas nagroda przyznawana jest kolejnym osobom.
9. Laureat nie jest uprawniony do przenoszenia praw do Nagrody na osoby trzecie.

X. Zasady przetwarzania danych
1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników na potrzeby wzięcia udziału w Konkursie jest Partner. Zakładając konto i logując się, poprzez portal społecznościowy Facebook na potrzeby wzięcia udziału w Konkursie, Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych przez Partnera w celu wyłonienia zwycięzców Konkursu i wręczenia im nagród.
2. W przypadku wzięcia udziału w Konkursie za pomocą logowania przez Facebook, o którym mowa w dziale II ust. 3, należy skorzystać z połączenia nieszyfrowanego. Brak wyboru takiego połączenia umożliwia wzięcie udziału w Konkursie niemniej jest równoznaczny z rezygnacją ubiegania się o Nagrody.
3. Organizator ma dostęp wyłącznie do danych osobowych Laureatów Konkursu.
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jednocześnie niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie. Partner będzie przetwarzał następujące dane osobowe Uczestników: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego, miejsce zamieszkania przy wydaniu nagród, zaś Organizator będzie przetwarzał wyłącznie dane Laureatów w podanym wyżej zakresie. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane wyłącznie w celu prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, w tym wydania nagród i jego rozliczenia, w celu komunikacji z Uczestnikami. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do własnych danych osobowych i ich poprawiania, jak i wystąpienia z żądaniem zaprzestania ich przetwarzania, ograniczenia przetwarzania oraz z żądaniem przeniesienia danych.
5. Zmiany lub usunięcia danych osobowych może dokonać Uczestnik na stronie edycji własnego profilu użytkownika Strony lub Partner na wniosek Uczestnika zgłoszony na adres określony w punkcie XI Regulaminu.W przypadku dokonywania zgłoszenia listownie, Uczestnik Konkursu zobowiązany jest podać adres zwrotny.
6. We wniosku Uczestnik jest zobowiązany podać dokładną treść danych, które mają być usunięte. Uczestnik zostanie poinformowany o usunięciu danych osobowych poprzez przesłanie wiadomości na adres poczty elektronicznej lub adres korespondencyjny podany przez Uczestnika.
7. Okres przetwarzania danych osobowych Uczestników na potrzeby Konkursu, biegnie od momentu ich przekazania przez Uczestników, do upływu okresu wskazanego w Regulaminie na zgłoszenie reklamacji oraz ich rozpatrzenia przez Partnera.
8. Dane osobowe Uczestników Konkursu nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani nie będą poddawane profilowaniu.
9. Dane osobowe Uczestników Konkursu mogą być udostępnione organom uprawnionym do takiego dostępu na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

XI. Kontakt
1. Kontakt z Partnerem w formie pisemnej: GameWeek Sp. z o. o., ul. Grzybowska 30/1121, 00-863 Warszawa, w formie elektronicznej: kontakt@gameweekpro.pl.

XII. Postępowanie reklamacyjne
1. Każdy Uczestnik Konkursu może złożyć u Organizatora reklamację w związku z Konkursem
2. Reklamacje można składać w formie pisemnej na adres Partnera: GameWeek Sp. z o. o., ul. Grzybowska 30/1121, 00-863 Warszawa z podaniem korespondencyjnego adresu zwrotnego, na który zostanie przesłana odpowiedź lub w formie elektronicznej na adres e-mail: kontakt@gameweekpro.pl
3. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko oraz adres do korespondencji osoby zgłaszającej roszczenie, jak również dokładny opis powodu reklamacji oraz zgłaszanego roszczenia.
4. Reklamację można składać przez cały czas trwania Konkursu oraz nie później niż do 14 dni roboczych po opublikowaniu listy Laureatów Konkursu. O zachowaniu terminu złożenia reklamacji decyduje data stempla pocztowego, data nadania przesyłki kurierskiej zawierającej reklamację lub data zarejestrowania wpływu na serwer wiadomości e-mail zawierającej w swej treści reklamację.
5. Partner rozpatruje reklamację w ciągu 14 dni roboczych od daty jej otrzymania. O rozpatrzeniu reklamacji Partner poinformuje Uczestnika Konkursu w formie pisemnej, który złożył reklamację w formie pisemnej, listem poleconym nadanym na adres zwrotny Uczestnika Konkursu niezwłocznie po jej rozpatrzeniu oraz dodatkowo drogą elektroniczną. Dla reklamacji złożonych w formie elektronicznej odpowiedź zostanie przesłana w formie elektronicznej.
6. Uczestnikowi przysługuje prawo dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze postępowania sądowego przed miejscowo właściwym sądem powszechnym

XIII. Postanowienia końcowe
1. W przypadku przełożenia, powtórzenia, unieważnienia meczu, oraz w innych sytuacjach nieuwzględnionych w Regulaminie, decyzję o tym, jak przyznawane są punkty i których klasyfikacji dotyczą Partner podejmie po wcześniejszym zapoznaniu się z decyzją Organizatora Rozgrywek.
2. Uczestnik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że:
a) zobowiązany jest przestrzegać zasad związanych z rejestracją adresu email, rejestracją Klubu, zakładaniem Drużyny. W przypadku niedozwolonych operacji, które mogą skutkować przekroczeniem limitu koszykarzy z jednego klubu lub dozwolonego budżetu, Uczestnik zobowiązany jest „sprzedać” koszykarza i „kupić” innego. Jeśli tego nie zrobi, do punktacji Kolejki jego operacje w składzie nie zostaną uwzględnione, a punktować będzie skład z Kolejki poprzedniej, z zastrzeżeniem zawartym w III. 5 i III.10.
b) w przypadku przełożonych meczów przez Organizatora Rozgrywek, może się zdarzyć, że liczba meczów w danej kolejce konkursowej będzie się różnić od faktycznego zestawu par kolejki w Orlen Basket Lidze. W takich sytuacjach Partner ze stosownym wyprzedzeniem w sposób wyraźny poinformuje na Stronie o meczach "należących" do danej kolejki konkursowej. W przypadku, gdy w jednej kolejce - według zestawu par ogłoszonego przez Partnera - jeden klub rozgrywa dwa mecze, wówczas występujący w nich zawodnicy zdobywają punkty z obydwu meczów (tzw. kolejka łączona). W przypadku, gdy w jednej kolejce - według zestawu par ogłoszonego przez Partnera - jeden klub nie rozgrywa żadnego meczu, wówczas zawodnicy tego klubu w tej kolejce nie punktują.
3. Partner informuje, że zdarzenia niebędące częścią standardowego działania Konkursu, które powodują lub mogą powodować zakłócenie działania Konkursu, mogą mieć wpływa na jego przebieg. W takich sytuacjach decyzję o kontynuacji Konkursu podejmuje Partner.
4. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Konkursie poprzez wysłanie oświadczenia o rezygnacji w formie pisemnej na adres Partnera, jak również poprzez przekazanie Partnerowi takiego oświadczenia drogą elektroniczną – przesłanie e-mail na adres: kontakt@gameweekpro.pl. Rezygnacja w przypadku Laureata powoduje utratę prawa do przyznanej Nagrody.
5. Partner oraz Organizator są uprawnieni do zmiany Regulaminu w przypadku m.in. konieczności uwzględnienia zmian przepisów prawa, celem doprecyzowania postanowień budzących wątpliwości Uczestników lub lepszej ich ochrony, o ile nie spowoduje to pogorszenia warunków uczestnictwa w Konkursie i zmiany podstawowych zasad Konkursu. Zmiany w Regulaminie nie będą naruszać praw nabytych przez Uczestników Konkursu. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie opublikowana na Stronie oraz zostanie przesłana e-mailem wszystkim Uczestnikom, którzy zgłosili swój udział w Konkursie przed dniem dokonania zmiany Regulaminu oraz wyrazili zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
6. Uczestnicy Konkursu zostaną powiadomieni o zmianach w Regulaminie z wyprzedzeniem, umożliwiającym im zapoznanie się ze zamianami w Regulaminie i ewentualne odstąpienie od udziału w Konkursie. W przypadku niezaakceptowania przez Uczestnika zmienionych postanowień Regulaminu Uczestnik ma prawo odstąpić od udziału w Konkursie bez jakichkolwiek konsekwencji z tego tytułu.
7. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
8. Regulamin obowiązuje od dnia 14 września 2023 r. do upływu okresu wskazanego w Regulaminie na zgłoszenie reklamacji oraz ich rozpatrzenia przez Organizatora.
9. Postanowienia Regulaminu nie naruszają praw Uczestników będących Konsumentami wynikających z obowiązujących przepisów prawa, które stosuje się w pierwszej kolejności, przed postanowieniami Regulaminu.

Załóż klub
zaproś znajomych
wygrywaj nagrody!


ZAREJESTRUJ SIĘ